اتصالات, اخبار

درباره روتاری مولدینگ چه می دانید؟(بخش اول)

قالب گیری دورانی

قالب گیری دورانی

روتاری مولدینگ ( قالب گیری دورانی ) تکنولوژی جدیدی در روند تولید قطعات پلاستیکی می‌باشد با توجه به قابلیت و کیفیت روش روتاری بسیار به سرعت درحال اخذ تائیدیه جهانی می‌باشد. در این روش به دلیل قابلیت تولید قطعات بسیار کوچک تا بسیار بزرگ و نیز قالبسازی خیلی سریع و ارزان امکان دستیابی هر چه سریع‌تر به تولید مورد نظر را امکان پذیر ساخته و در عرصه رقابت, توانمندی بسیار بالایی را موجب می‌گردد. تولید انواع قطعات یکپارچه (روتاری مولدینگ) – انواع منهول های پلی اتیلن – انواع مخازن پلی اتیلنی جهت نگهداری آب و مواد شیمیایی – انواع علائم هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی ( پلی اتیلن ) تولید انواع منهول های پلی اتیلنی و به صورت آماده جهت نصب در محل از قطر ۶۰۰ میلیمتر الی ۱۲۰۰ میلیمتر و با ارتفاع‌های مختلف ( در صورت درخواست مشتری امکان تولید منهول با قطر‌های بالاتر به صورت سفارشی امکان پذیر می‌باشد ) تولید انواع مخازن پلی اتیلنی جهت نگهداری آب و مواد شیمیایی تولید انواع علائم هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی (پلی اتیلنی) این شرکت با دارا بودن آسیاب میکرونیزه با سرند مخصوص جهت تولید پودر از مواد پلی اتیلن از سایز ۳۰۰ تا ۱۲۰۰ میکرون، توان ارائه خدمات را دارد.

پلی اتیلن

روتاری مولدینگ چیست؟

روتاری مولدینگ یا ﻓﻦآوری ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی دوراﻧﯽ جدید ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ، در اواسط ﺟﻨـﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ. از آن زمان ﺗﺎ الان،  ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن چندین بار، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺣﯿﺮت‌اﻧﮕﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﮐﺸﻒ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ. اﻏـﺮاق آمیز ﻧﯿﺴـﺖ اﮔـﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در تولید محصول، ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﻤﺘﺮ از ۳۰ ﺳﺎل بعد از پیشرفت ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی دوراﻧﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎ در ﺟﻬﺎن، اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ وارد اﯾﺮان ﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی دوراﻧﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ، پیشرفت چشمگیری داﺷﺘﻪاﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ازﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

پلی اتیلن در روتاری مولدینگ

ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ در اواﺳﻂ دﻫﻪ ۱۹۴۰ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ (ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺳﺎل ۱۹۵۷ ﻣﯿﻼدی اﺧﺘـﺮاع ﺷـﺪ) باعث ایجاد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪی در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی دوراﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦﻫﺎ ﺑﻪ صورت ﮔﺮاﻧﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﻮلﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻒﺟﻮﺷﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ، روش ﭘﻮدرﺳﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮسﻫﺎی ﺳﯿﻤﯽ ﭼﺮﺧﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﻣﯿﮑﯽ ﻣﻮس ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﺰﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۹۵۳ ﻣﯿﻼدی از اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی دوراﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮدر ﭼﻨﺪان مورد استفاده ﻧﺒﻮد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۵۵ ﻣﯿﻼدی آﺳﯿﺎبﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻟﻤﻦ وارد بازار ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ آﺳﯿﺎبﻫﺎ توانایی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮدرﻫﺎی رﯾﺰ و ﯾﮑدست از اﻧﻮاع ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎ ﺑﺎ دﻣﺎی ﻧﺮمﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ را داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮدر ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﻗﯿﻤﺖ نسبتا ﭘﺎﯾﯿﻦ، تغییری در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒـﻮه و ﺗﺠﺎری ﭘﻮدر ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ وﯾﮋه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی دوراﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۹۶۱ ﻣﯿﻼدی به وسیله ی ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﻪ، ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﮔﺮﯾﺪ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ زودی رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎص اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺮوع شد.  ﺑـﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﻌﻀـﯽ از ﻫﯿـﺪروﮐﺮﺑﻦﻫـﺎی آروﻣـﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﺜـﻞ فوران و ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ و ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎی ﻫﺎﻟﻮژﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﮑﯿﻞ ﻫﺎﻟﯿﺪﻫﺎ و آرﯾﻞ ﻫﺎﻟﯿﺪﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد، ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺨﺎزن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ از آن، رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮد. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﭘﻠـﯽاﺗﯿﻠﻦ، اندیشه ای را در ذﻫﻦ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﭘﻠﯿﻤﺮ در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﭘﻠﯽﮐﺮﺑﻨﺎت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی دوراﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ دﻣـﺎﯾﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺿﺮﺑﻪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺳﺎل ۱۹۵۷ ﻣﯿﻼدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۶۸ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎری و اﻧﺒﻮه ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﻣـﺎده‌ای ﺑـﺎ ﺧﻮاص ﺑﻬﺘﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ. ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۷۰ ﻣﯿﻼدی ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﺷﺒﮑﻪای ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺿـﺮﺑﻪ در دﻣـﺎی ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
دﻫﻪ ۱۹۸۰ ﻣﯿﻼدی دﻫﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮف در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی دوراﻧﯽ ﺑﻮد. از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اتفاق های اﯾﻦ دﻫﻪ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﺧﻄﯽ ﺑﺎ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دوﭘﻮﻧﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ متداول ترین ﻣﺎده در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی دوراﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوم مراجعه کنید.

 

نوشته های مشابه