اتصالات, اخبار, لوله

درباره لوله کشی چه می دانید؟(بخش اول)

لوله

لوله کشی

نصب کردن لوله‌های فلزی در ساختمان‌ها یا در زیر زمین برای عبور سیالات را لوله کشی می گویند. لوله ها، اتصال دهنده ها و شیر فلکه ها سرجمع سیستم لوله کشی را تشکیل می دهند.

اتصالات

لوله

لوله ها به طور معمول در شاخه های ۶متری وارد بازار می شود. لوله های متداول آهنی نرم یا فولادی تا ضخامت ۱۲اینچ برطبق ضخامت اسمی درونی آن ها گروهبندی می شوند. ضخامت درونی و حقیقی به ازای ضخامت اسمی مشخص برای لوله استاندارد سنگین و فوق سنگین بسته به وزن لوله توفیر می کند . ضخامت بیرونی هر ۳مدل لوله همواره یکسان است. لوله های بیشتر ۱۲اینچ بر حسب ضخامت حقیقی گروهبندی می شوند. گروهبندی لوله های برنجی و مسی هم مثل لوله آهنی براساس ضخامت اسمی است و برای هر ضخامت از لوله ۲وزن فوق سنگین و معمولی وجود دارد.

اتصال دهنده ها

به کمک اتصال دهنده ها لوله ها در طولهای متعدد به یکدیگر متصل می شوند تا طول دلخواه به دست آید و در عین حال اتصال دهنده ها اتصال و تغییر سوی مسیر لوله کشی را مهیا کنند. اتصال و امتداد خط لوله با به کارگیری از بوشنها مغزی ها و تبدیلها امکان پذیر میشود. جهت عوض کردن مسیر خط لولها از سه راهی، چهار راه و زانو بهره برده می شود. کلاهک جهت بستن سر لوله، درپوش جهت کورکردن سر لوله، اتصال دهنده ها و تبدیلها جهت تبدیل ضخامت سر لوله و اتصال دهنده ها به کار میروند. 

مهره ماسورها اتصالاتی ایجاد می کنند که به راحتی باز میشوند. مهره ماسوره های رزوهای ۳پارچه اند:۲ بخش از آنها که به ۲ طرف لوله ها پیچ شده و بخش سوم درحالی که با رزوه بخش یک درگیر است و روی بخش دوم هم می لغزد این دو قسمت را به یکدیگر وصل می کند. دبی در سیستم لوله کشی را به وسیله ی شیرفلکه ها برطبق نوع جنس ضخامت و فشار کار گروهبندی می شوند تنظیم می کنند. 

لوله مغزی

قطعه لوله های با طول کمتراز ۳۰سانتی متر که ۲انتهای آن رزوه شده باشد. لوله های بزرگتر از ۳۰سانتی متر قطعه لوله به حساب  می آید.

سه راهی

اصلیترین و پرکاربردترین اتصال دهنده ها در انشعابهای لوله هستند. سه راهی ها مثل زانو در سایزها و اقسام متعددی تولید میشوند. از آن برای انشعابهای ۹۰درجه بهره برده می شود و معمولا انشعاب آن با زاویه قائم است. چنانچه هر ۳ خروجی سه راهی هم سایز باشند گونه آن براساس ضخامت لوله معیین می شود مثل سه راه ی۱/۲ اینچ اگر اندازه ضخامت انشعاب با ضخامت لوله اصلی متمایز باشد نخست سایز ضخامت لوله اصلی را می نویسند و سپس انشعاب. هنگامی که ضخامت هر ۳خروجی متمایز باشد ابعاد هر ۳خروجی را بایستی نوشت و ضخامت لوله اصلی را بایستی نخست آورد.

چهارراه

در حقیقت همان ۳راهی است که یک محل خروج هم دربرابر نافی دارد. محور های این ۴راه خروجی در صفحه ای مشترک واقع و بریکدیگر عمود هستند. چهار راه هم مثل سه راه در ابعاد متعدد تولید می شوند.

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوم مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید