اتصالات, اخبار, لوله

درباره استانداردهای PE چه می دانید؟

پلی اتیلن

استانداردها

استانداردهای توصیه شده برای لوله های پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن استانداردهای متعددی را دارا هستند جهت استفاده های مختلف است بعضی از موثقترین آن ها را برای شما در این مقاله آورده ایم. 

 لوله پلی اتیلن

موثق ترین استانداردها

استانداردEN921:1995/ISO1167:1996 

سیستم لوله های پلاستیکی- لوله های ترموپلاستیک – تشخیص سختی برای تاب آوردن فشار درونی در فشار پایدار

استانداردISO3663 : 1976
فشار لوله ها و اتصال دهنده های پلی اتیلن و مقیاسهای قاعده متریک فلنجها

استانداردISO4433 : 1997
لوله ترمو پلاستیک – استقامت درمقابل ماده های شیمیائی – دسته بندی( بخش ۱: شیوه آزمایش غوطه وری – بخش ۲: لوله های پلی اولفین )

استانداردISO4437 : 1997
لوله پلی اتیلن زیرخاکی جهت برطرف کردن نیاز مایع های گازی – سیستم متریک – تمام ویژگی ها

استانداردISO9080:2012
لوله پلاستیکی و سیستمهای آبراه – قابل به کاگیری برای دوره دراز مدت و استقامت هیدرواستاتیک با ماده های ترموپلاستیک در لوله و قیاس آنها

استانداردISO9623 : 1997
پلی اتیلن – 
Polypropylene– اتصال دهنده های آداپتور جهت لوله ها برای سیالات زیر فشار هستند – طرحریزی ابعاد شیار ها – سیستم متریک

استانداردISO9624:1997
لوله های ترمو پلاستیک جهت سیالات تحت فشار – سایزهای  نر و مادگی اتصال دهنده ها و مقدار جایز لقی فلنجها

استانداردISO12162: 1995
ماده اولیه ترموپلاستیک ها برای لوله و اتصال دهنده ها به منظور استفاده های تحت فشار – دسته بندی و طرحریزی– میزان مطمئن بودن طرحریزی

استاندارISO12176-1 : 2012
لوله های پلاستیکی و اتصال دهنده های آنها – لوازم سیستم جوش فیوژن پلی اتیلن – بخش یک : بات فیوژن

استانداردISO12176-2 :2008
لوله های پلاستیکی و اتصال دهنده های آنها – لوازم سیستم جوش فیوژن پلی اتیلن – بخش ۲: الکترو فیوژن

استانداردISO12176-3 :2001
لوله های پلاستیکی و اتصال دهنده های آنها – لوازم سیستم جوش فیوژن پلی اتیلن – بخش ۳ : ویژگی های گرداننده

استانداردISO12176-4 :2003
لوله های پلاستیکی و اتصال دهنده های آنها – لوازم دستگاه جوش فیوژن پلی اتیلن – بخش ۴: کدهای تعلیمی

استاندارد ISO13477 : 2008
لوله های ترمو پلاستیک جهت منتقل کردن سیالات – مشخص کردن استقامت منتشر شدن سریع ترک 

استاندارد ISO13478 : 1997
لوله های ترمو پلاستیک جهت منتقل کردن سیالات –مشخص کردن استقامت منتشر شدن سریع ترک  (RCP )- Full -scale steady-state test
(FST)

استاندارد ISO13479 : 2009
لوله های پلی اولفین جهت منتقل کردن سیالات – مشخص کردن استقامت منتشر شدن ترک – شیوه های آزمایش برای بالا بردن  آرام ترک در لوله های ترک دار 

استانداردISO13480 : 1997
لوله های 
PE – استقامت درمقابل پیشرفت ملایم شکاف– شیوه آزمایشcone

استانداردISO13761 : 1996
لوله های پلاستیکی و اتصال دهنده ها– فاکتورهای کم شدن فشار در سیستم های لوله های پلی اتیلن جت به کارگیری در گرمایش بیشتر از ۲۰ درجه

استانداردISO14236 : 2000
لوله های پلاستیکی و اتصال دهنده ها – مکانیکال – تراکم بین اتصال دهنده ها با لوله های تحت فشار در سیستم های تهیه آب

استانداردISO/TR 10358 : 1993
لوله های پلاستیکی و اتصال دهنده ها- جدول های تقسیم شده استقامت درمقابل ماده های شیمیائی

استانداردISO/ TR11647 : 1996

لحیم فیوژن معقول در لوله PE و اتصال دهنده آنها

استانداردISO/ TS10839 : 2000
لوله و اتصال دهنده PE برای مصرف های گاز – کدهای کمکی طرحریزی، انتقال و اجرا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید