اتصالات, اخبار, لوله

سیستم های انتقال آب

انتقال آب

حداکثر فشار مجاز

حداقل فشار مجاز در شبکه های توزیع آب باید به حدی باشد که با توجه به افت فشارهای شبکه و درون ساختمان و همچنین تغییرات سطح آب در هیج یک از نقاط برداشت در درون ساختمانها ، حداقل فشار ۳/۰ اتمسفر کمتر نباشد. حداقل فشار مجاز شبکه برای ساختمانهای یک طبقه ۴/۱ آتمسفر و برای هر طبقه اضافی ۴/۰ آتمسفر جهت تامین ارتفاع و افت فشارهای درونی ساختمان بر عدد فوق افزوده می شود.

تبصره ۱- با توجه به شرایط ایران حداکثر طبقاتی که فشار آب آنها باید مستقیما از شبکه تامین شود، چهار طبقه و در موارد خاص با توجیه کافی انتخاب پنج طبقه نیز بدون اشکال است. در ساختمانهای بلند جهت تامین فشار مورد نیاز باید از تاسیسات درونی استفاده نمود.
تبصره ۲- در صورتی که تامین فشارهای حداقل مجاز فوق الذکر متضمن صرف هزینه زیاد باشد، می توان تامین فشار مورد نیاز برای ساختمانهای بلندتر از دو طبقه را محدود به حالاتی نمود که در طول دوره طرح مجموع سطوح این ساختمانها به مقدار قابل توجه ای از سطح کل ساختمانهای شهر پیش بینی شده باشد.

انتقال آب

سرعت آب شبکه

حداکثر سرعت مجاز در شبکه های توزیع آب به طور معمول ۲ متر در ثانیه و در مواقع آتش نشانی برابر ۵/۲ متر در ثانیه توصیه می شود. حداقل سرعت مجاز در شبکه های توزیع آب به طور معمول ۲و۰ متر در ثانیه توصیه می شود.

برگزیدن قطر لوله

قطر لوله ها برای هر قسمت از شبکه بایستی به صورتی انتخاب شود که جایگزینی قطرهای کمتر مسبب کاهش فشار شبکه از حدود مجاز آن می گردد.
حداقل قطر در لوله ها فاقد شیر آتش نشانی معادل ۶۰ میلی متر توصیه می شود. حداقل قطر در لوله های دارای شیر آتش نشانی با توجه به ضوابط نیازهای آتش نشانی مشخص گردیده و نبایستی کمتر از ۱۰۰ میلیمتر باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید