اتصالات, اخبار, لوله

تهویه سیستم‌های فاضلاب

فاضلاب

یکی از اقدامات بنیادین در طراحی سیستم فاضلاب برقراری تهویه کامل با بهرهگیری از لوله های هواکش می باشد که موجب پیشگیری از پیدایش نوسان فشار و اختلال در جریان پسابهای فاضلاب می شود. در یک سیستم فاضلاب بدون هواکش و یا دارای هواکش غیر استاندارد، علاوه بر ورود هوای آلوده فاضلاب داخل ساختمان، عبور آب در سیستم با صدا همراه است که این صدا وقوع مکش خود به خود در سیفون ذیربط را تقویت می کند. همچنین تکان خوردن آب در سطح سیفون یک توالت و دستشوئی پر از آب در شرایطی که آب سرویس دیگری در حال تخلیه شدن است نیز از نشانه های ناتوانی سیستم تهویه می باشد. با در نظر گرفتن این نکته که مواد عبوری از سیستم فاضلاب حالت نیمه جامد داشته و در طمان رد شدن از داخل پیچ و خمهای سیفون همیشه تمایل به ته نشینی و رسوب در درون سیفونها دارد. چنانچه قطر لوله قائم فاضلاب به  حد کافی بزرگ نباشد و یا آنکه بعد از اتصال به آخرین انشعاب به پشت بام منتقل نشده باشند و در همان جا خاتمه یافته باشند امکان مختل شدن حالت آب بند سیفونها بیشتر می شود و ورود هوای آلوده به درون ساختمان میسر می گردد.

فاضلاب

برای رفع این مشکلات توصیه می شود همواره از نصب سیفون در پایین ترین قسمت لوله قائم فاضلاب و یا به عبارتی، محل وصل آن به لوله اصلی تخلیه کننده باید پرهیز نمود و در محلهای اتصال بجای زانوی ۹۰ درجه از دو زانوی ۴۵ درجه استفاده شود. همچنین در هر جا که تغییر جهت وجود دارد، وجود یک دریچه بازدید بابت رفع گرفتگی‌های غیر قابل پیش بینی احتمالی، توصیه می شود. ضمنا برای پیشگیری از پدیده مکش بهتر است نسبت قطر لوله های جانبی به طول آنها عدد بزرگتری می باشد. برای رسیدن به این توصیه ها به ناچار برای هر سیستم فاضلاب باید تهویه مناسبی در نظر گرفت. از نظر کلی در سیستم های فاضلاب ساختمانی سه مدل سیستم هواکش می تواند وجود داشته باشد.

  • سیستم مقدماتی
  • سیستم های دارای هواکش مستقل
  • سیستم های دارای هواکش ثانویه

سیستم مقدماتی

در این روش که در کشور ما نیز بسیار مرسوم و رایج است و اصولا در ساختمانهای با تعداد طبقات کم قابل اجرا می باشد، لوله های قائم فاضلاب تا پشت بام امتداد می یابند و در آنجا بالاتر از سطح بام و به شکل عصائی قرار می گیرند. در این سیستم یک لوله که قطر بخشی از آن با قطر لوله قائم فاضلاب در ساختمان یکی می باشد، که نقش هواکش را دارد در نظر گرفتن ارتفاع برای قسمتی از لوله که بالاتر از سطح پشت بام قرار می گیرد، مقیاس خاصی ندارد و شاید تنها عاملی که بتوان در نظر گرفت ارتفاع برف در زمستان است. ولی بایستی از قرار دادن کولر و یا هر نوع تجهیزات مکنده در نزدیکی این لوله ها اجتناب کرد.

سیستم دارای تهویه مستقل

در این سیستم یک لوله قائم که قطر آن حدودا ۳/۲ قطر لوله قائم فاضلاب می باشد به عنوان لوله عمود هواکش و به موازات لوله عمود فاضلاب کشیده می شود که در قسمت پایینی نزدیک پایه لوله عمود فاضلاب وصل و در قسمت بالایی، یا بالاتر از آخرین انشعاب به لوله عمود فاضلاب متصل می گردد و یا مستقلا تا پشت بام ادامه پیدا می کند.
در این سیستم فشار درون سیستم همیشه معادل فشار محیط بیرون بوده و بدین ترتیب از پیدایش معضلاتی مثل ورود هوای آلوده به داخل ساختمان و انتشار و تخلیه نشدن سیفونها پیشگیری می گردد البته در مورد ساختمانهای با تعداد طبقات بالاتر، توصیه می شود که لوله های عمود هواکش در هر طبقه به لوله عمود فاضلاب متصل می گردد. 

سیستم دارای هواکش ثانویه

کاملترین و اصولی ترین سیستم تهویه، سیستمهای دارای تهویه ثانویه می باشند که در این سیستمها، سیفون هر سرویس بهداشتی به وسیله ی لوله های جانبی هواکش متصل می گردند. این سیستم که به خصوص در هتلها و بیمارستانها و محل های پرتردد دیگر توصیه می شود، موجب می شود که خطر بروز تغییر فشار با استفاده چند سرویس بطور همزمان از بین برود.
در این سیستم لوله ای با قطر ۲۵ میلیمتر برای لوله جانبی هواکشی که فقط با یک سرویس بهداشتی مرتبط باشد کافی است اما اگر طول لوله جانبی تخلیه بیشتر از ۱۵ متر و یا تعداد سرویسهای مرتبط با لوله جانبی هواکش بیشتر از یکی باشد. قطر ۳۲ میلیمتر قابل توصیه است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید