پلیمر

اجلاس مدیران نگهداری و تعمیرات صنعت پتروشیمی

۲ برابری تولید و درآمدزایی پتروشیمی طی ۱۰ سال آینده! اخبار پلیمر به نقل قول از خبرگزاری رساکالا مطابق مطالب زیر میباشد. در تاریخ ۱۰ ب...

ادامه مطلب