پمپ

شیوه نگهداری پمپهای کف کش و لجن کش(بخش دوم)

راه‌اندازی الکتروپمپهای لجن کش و کف کش پیش از راه‌اندازی اطمینان حاصل کنید که ولتاژ منشاء تغذیه برطبق پلاک بوده و از گردش درست، استقام...

ادامه مطلب