آّبیاری قطره ای

آنچه باید درمورد آبیاری قطره بدانند(بخش دوم)

طراحی یک سیستم آبیاری قطره‌ای: اولین حرکت در طراحی سیستم آبیاری قطره ای تصمیم گیری در مورد نحوه آبیاری می باشد. این که آیا می خواهیم ی...

ادامه مطلب