کولر آبی

چند باور غلط درباره کولرها

کولر آبی تقریباً از نمیه دوم فصل بهار، گرمای هوا بر خنکی آن قالب می شود. در این زمان بهتر است کم کم به فکر مقدمات ورود به فصل گرم سال ...

ادامه مطلب