الکتروموتور

با الکتروموتورهای القایی بیشتر آشنا شوید(بخش پنجم)

الکتروموتور القایی سه فاز قفس سنجابی با روتور سیم پیچی شده ( اسلیپ رینگ ) الکتروموتور با حلقه لغزان یا الکتروموتور با روتور سیم پیچی ش...

ادامه مطلب