پمپ

شیوه نگهداری پمپهای کف کش و لجن کش(بخش سوم)

درجه و مقدار روغن در راه‌اندازی نخست پمپ از روغن پارافینی که در محفظه پمپ از در کارخانه پر شده بهره نمایید. این عمل حداقل طول عمر آب ب...

ادامه مطلب