پلیمر

هر آنچه بایستی درباره پلیمرها بدانید(بخش دوم)

واحد تکراری  این مولکول با قابلیت انجام واکنش، زیر بنای پلیمرها بوده و به (مر) یا بیشتر واحد تکراری موسوم است. واحد تکراری در طول زنجی...

ادامه مطلب