هرس

چگونه باید هرس بوته خیار گلخانه ای را انجام داد؟

هرس بوته خیار در واقع هرس کردن گیاهان و درختان به منظور جدا کردن قسمت های اضافی در گیاهان صورت می گیرد. قسمت های اضافی که در هرس امکان...

ادامه مطلب