ربات

ربات دوستداشتنی Mocktails Mixer

فناوری هوش مصنوعی گوگل به تازگی رباتی با بهره بردن از فناوری هوش مصنوعی گوگل تولید شده که قادر است سفارش های کاربران جهت دریافت نوشیدن...

ادامه مطلب