محصولات پلاستیکی

روش تشخیص محصول پلاستیکی و لاستیکی(بخش دوم)

ویژگی برجهندگی هنگامی که محصول بعد از اصابت بازگردد، در حقیقت مقداری از انرژی پتانسیل نتیجه سقوط خود را در ذنجیره هایش جمع می کند و بع...

ادامه مطلب

محصولات پلاستیکی

روش تشخیص محصول پلاستیکی و لاستیکی(بخش اول)

چطور بفهمیم محصولی پلاستیکی است یا لاستیکی؟ بعضی از افراد شاید بر این باور باشند که نحوه تشخیص لاستیک از پلاستیک بسیار راحت است و بگوی...

ادامه مطلب