با منابع تحت فشار و عملکرد آنها آشنا شوید(بخش دوم)

شیوه عملکرد منابع تحت فشار : این نوع منابع با داشتن تیوپ داخل منبع، موجب هدایت آب پرفشار به داخل لوله ها توسط باد متراکم موجود در من...

ادامه مطلب

منبع آب

با منابع تحت فشار و عملکرد آنها آشنا شوید(بخش اول)

منبع تحت فشار یکی از اصلی ترین اجزاء در دستگاه آبرسانی است. این منبع ها باعث آبرسانی هرچه بهتر و راحت تر می گردد و هم طور از سرعت و عمل...

ادامه مطلب