کدام لوله ها در برابر زلزله واکنش بهتری نشان می دهند؟

تحقیقات صورت گرفته بر روی واکنش های لوله ها به زلزله با توجه به زلزله خیز بودن ایران واکنش لوله ها در برابر زلزه امری بسیار مهم ...

ادامه مطلب