زهکشی

معیارهای انتخاب زهکش های لوله ای

معیارهای انتخاب زهکش های لوله ای، ترانشه ها یا انهار به عنوان زهکش های مزرعه به عوامل زیر بستگی دارد. شرح زیر برای برگزیدن یکی از انواع...

ادامه مطلب