محصولات پلاستیکی

روش تشخیص محصول پلاستیکی و لاستیکی(بخش دوم)

ویژگی برجهندگی هنگامی که محصول بعد از اصابت بازگردد، در حقیقت مقداری از انرژی پتانسیل نتیجه سقوط خود را در ذنجیره هایش جمع می کند و بع...

ادامه مطلب