بازوی رباتیک مترجم

یک بازوی رباتیک مترجم برای ناشنوایان ساخته شد اپلیکیشن ها و گجت هایی که تا به امروز برای ترجمه زبان های متعدد به یکدیگر توسعه ...

ادامه مطلب