آبیاری

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش سوم)

آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی تفنگی در سیستم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺗﻔﻨﮕﻲ از آﺑﭙﺎش هایی ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﭙﺎش ﺗﻔﻨﮕﻲ معروف هستند، بهره برده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ مدل آﺑﭙﺎش ها ﺑ...

ادامه مطلب

پمپ

با پمپ استنلس استیل رایان بیشتر آشنا شوید

پمپ استنلس استیل کمپانی صنایع الکتروپمپ رایان سازنده ی اقسام الکتروپمپهای شناور جهت چاههای عمیق، نیمه عمیق و کارگزاری در محیط  دریا می...

ادامه مطلب