عملکرد و کاربرد انواع فلنج ها(پارت دوم)

فلنج روکار فلنج های روکار در سرویس های معمولی کاربرد دارند و نصب آنها آسان است.مقاومت فلنج های روکار نسبت به فلنج های گردندار، در براب...

ادامه مطلب