پمپ

با پمپ های تصفیه آب استخر آشنا شوید(بخش اول)

نکته های اصلی در برگزیدن اقسام پمپ های تصفیه آب استخر پمپ تصفیه استخر قطعه اصلی هر سیستم تصفیه آب استخر است، پمپ تصفیه استخر با کشیدن ...

ادامه مطلب

آبیاری

سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش سوم)

شرایط خاک: برخی خاکها دارای سرعت نفوذ نهایی کافی برای دریافت دبی تخلیه قطره چکانها نبوده و تولید روان آب یا شرایط ماندابی می نمایند. ب...

ادامه مطلب