پمپ

با الکتروموتورهای القایی بیشتر آشنا شوید(بخش اول)

الکتروموتورهای القایی مانند بیشتر الکتروموتورها، الکتروموتور القایی AC، یک قسمت ثابت بیرونی به نام استاتور و یک قسمت متحرک که در داخل ...

ادامه مطلب

بوستر

با بوستر پمپ و کاربرد آن بیشتر آشنا شوید(بخش دوم)

بوستر پمپ سانتریفیوژ این بوستر پمپها به صورتی هستند که منتقل شدن انرﮊی از آن ها به سیال به شکل مداوم صورت می گیرد. پمپ های سانتریفوﮊ ب...

ادامه مطلب

بوستر پمپ

با بوستر پمپ و کاربرد آن بیشتر آشنا شوید(بخش اول)

بوستر پمپ چیست؟ بوستر پمپ دستگاهی است که موجب فشار سیال می گردد. بوستر پمپ آب همانند یک کمپرسور گاز است، ولی به شکل کلی از یک ساختار س...

ادامه مطلب