فاضلاب

شیوه مدرن جمع آوری فاضلاب(بخش دوم)

شیوه سپتیک تانک با پمپ این شیوه، دربردارنده شبکه تحت فشار می باشد. در این شیوه، سپتیک تانک مجهز به صافی و پمپ با فشار بالاست. فاضلاب ب...

ادامه مطلب