زهکشی

پارامترهای مهم در انتخاب سیستم مناسب زهکشی

پارامترهای مهم در انتخاب سیستم مناسب برای زهکش برای انتخاب بهترین و مناسبترین سیستم برای زهکشی از بین زهکشی های لوله ای،ترانشه ها و نه...

ادامه مطلب

زهکشی

معیارهای انتخاب زهکش های لوله ای

معیارهای انتخاب زهکش های لوله ای، ترانشه ها یا انهار به عنوان زهکش های مزرعه به عوامل زیر بستگی دارد. شرح زیر برای برگزیدن یکی از انواع...

ادامه مطلب