زهکشی

زهکشی به وسیله گیاهان (زیستی) چگونه است؟

زهکشی به وسیله گیاهان (زیستی) چگونه است؟ همانطور که می دانید زهکشی برای خارج کردن آب اضافی از زمین می باشد. در برخی اراضی عمل زهکشی از...

ادامه مطلب