قالب گیری دورانی

درباره روتاری مولدینگ چه می دانید؟(بخش دوم)

آشنایی با قالب گیری دورانی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی دوراﻧﯽ ( روتاری مولدینگ ) ﯾﮑﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در دﻣﺎی زیاد، ﻓﺸﺎر کم و ﺑﻪ ...

ادامه مطلب