دستگاه تعیین زمان آبیاری

نقش دستگاه تانسیومتر در آبیاری مناسب چیست؟

تانسیومتر چیست؟ تانسیومتر وسیله ای می باشد که به وسیله آن پتانسیل ماتریک خاک را اندازه گیری می کنند تا بتوانند زمان دقیق و صحیح آبیاری...

ادامه مطلب