آبیاری مقدار سنجی

ابداع آبیاری مقدار سنجی؛ موفق تر از آبیاری قطره ای

سیستم آبیاری نوین در کشاورزی با توجه به کمبود آب و حساس بودن محصولات سیستم آبیاری بخش حائز اهمیتی می باشد. به همین دلیل داشنمندان چینی...

ادامه مطلب