پلی اتیلن

درباره لوله های اسپیرال چه می دانید؟(بخش دوم)

اتصالات قابل قبول استقامت جوش، مساوی و یا حتی زیاد تر از لوله به علت یکنواخت بودن جوش و لوله (جوش لب به لب شیوه رایج وصل کردن برای لول...

ادامه مطلب