کاغذ دیواری

شیوه های کندن کاغذ دیواری از دیوار(بخش دوم)

بخار آب در این شیوه از آب جوش جهت نرم کردن چسب میان دیوار و کاغذ دیواری بهره گرفته می شود. سوراخهایی که پیشتر با وسیله مخصوص گفته شده ...

ادامه مطلب

کاغذ دیواری

شیوه های کندن کاغذ دیواری از دیوار(بخش اول)

کاغذ دیواری هم جزء موردهایی است که پس از مدت زمانی احتیاج به عوض شدن دارد. گوناگونی بسیار و با مرغوبیت کاغذ دیواری هایی که اکنون در باز...

ادامه مطلب