مشخصات شیمیایی لوله پلی اتیلن

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی انواع لوله های پلی اتیلنی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی کلیه لوله های پلی اتیلنی: مشخصات فیزیکی و شیمیایی کلیه لوله های پلی اتیلنی به ویژگی های ماده اولیه آن مرتبط اس...

ادامه مطلب

لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن باید تحت چه آزمون هایی قرار گیرد؟

لوله های پلی اتیلنی در بعد از پشت سر گذاشتن چند پروسه کاری گوناگون ساخته و عرضه می شوند که هریک از این پروسه ها با دیگری متفاوت است و خ...

ادامه مطلب

لوله پلی اتیلن

خوردگی لوله های پلی اتیلن و راه حل آن(بخش اول)

لوله های پلی اتیلن و مشکلات احتمالی آنها کاربرد لوله پلی اتیلن در شبکه های توزیع آب و گاز در سراسر جهان از دهه های گذشته رواج پیدا کرد...

ادامه مطلب