دکوراسیون

ناهماهنگی در عین حال زیبایی در چیدمان(بخش دوم)

به وجود آوردن تضاد جذاب در سالن ناهارخوری به وجود آوردن یک بازی رنگها و ایجاد یک کنتراست میان رنگها وسبکها در چیدمان ناهارخوری است. که...

ادامه مطلب