انواع فیلتر صنعتی

فیلترهای صنعتی پیوسته و ناپیوسته

فیلتر های صنعتی بیشتر فیلتر های صنعتی شامل فیلتر های فشاری، فیلتر های خلا و فیلتر های سانتریفوژی هستند. این فیلتر ها بر حسب اینکه تخلی...

ادامه مطلب