پمپ

با پمپهای سانتریفیوژ بیشتر آشنا شوید(بخش دوم)

اتصال دهنده های لوله ها در پمپ های سانتریفیوژ با خطوط لوله‌ کشی استاندارد در سایز های کوچک و فلانژ در سایزهای بزرگ دردسترس هستند. بعضی ...

ادامه مطلب

پمپ

با پمپهای سانتریفیوژ بیشتر آشنا شوید(بخش اول)

پمپ های سانتریفیوژ در این مدل پمپ سیال به مرکز پمپ و پای پره ها وارد شده و تاثیر نیروی گریز از مرکز که در اثر جریان سریع پمپ به وجود م...

ادامه مطلب