کاغذ دیواری

شیوه های کندن کاغذ دیواری از دیوار(بخش دوم)

بخار آب در این شیوه از آب جوش جهت نرم کردن چسب میان دیوار و کاغذ دیواری بهره گرفته می شود. سوراخهایی که پیشتر با وسیله مخصوص گفته شده ...

ادامه مطلب