ربات

ربات درمانگر و جذاب

ربات QTrobot از این پس درمانگران و والدین می‌توانند با کمک ربات کوچک و خوشحالی به نام QTrobot، طراحی و ساخت استارتاپ LuxAI، ارتباط خوب...

ادامه مطلب