فیلتر سانتریفیوژی

انواع فیلترهای سانتریفوژی و عملکرد آنها

فیلترهای سانتریفوژی فیلترهای سانتریفیوژی به دو نوع پیوسته و ناپیوسته تقسیم می شوند. اغلب فیلترهای سانتریفیوژی  برای جامداتی که یک قالب...

ادامه مطلب

انواع فیلتر صنعتی

فیلترهای صنعتی پیوسته و ناپیوسته

فیلتر های صنعتی بیشتر فیلتر های صنعتی شامل فیلتر های فشاری، فیلتر های خلا و فیلتر های سانتریفوژی هستند. این فیلتر ها بر حسب اینکه تخلی...

ادامه مطلب

انواع فیلتر ها و نحوه عملکرد هر کدام از آنها

انواع کلی فیلتر ها فیلتر ها را به طور کلی می توان به دو نوع کلی تقسیم کرد: فیلتر های سطحی (Surface filter) فیلتر های عمقی (D...

ادامه مطلب