آبیاری

سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش سوم)

شرایط خاک: برخی خاکها دارای سرعت نفوذ نهایی کافی برای دریافت دبی تخلیه قطره چکانها نبوده و تولید روان آب یا شرایط ماندابی می نمایند. ب...

ادامه مطلب

آبیاری

نحوه انتخاب و پیاده سازی سیستم آبیاری(بخش اول)

انتخاب و پیاده سازی سیستم آبیاری مناسب انجام دادن مراحل ذیل تا حد زیادی به شما کمک خواهد کرد تا تصمیم گیری صحیحی در خصوص انتخاب سیستم ...

ادامه مطلب