الکتروموتور

با الکتروموتورهای القایی بیشتر آشنا شوید(بخش پنجم)

الکتروموتور القایی سه فاز قفس سنجابی با روتور سیم پیچی شده ( اسلیپ رینگ ) الکتروموتور با حلقه لغزان یا الکتروموتور با روتور سیم پیچی ش...

ادامه مطلب

الکتروموتور

با الکتروموتورهای القایی بیشتر آشنا شوید(بخش چهارم)

الکتروموتور تک فاز القایی AC با قطب سایه دار (با حلقه اتصال کوتاه) الکتروموتورهای تک فاز با قطب سایه دار فقط یک پیچه یا کلاف اصلی دارن...

ادامه مطلب