پمپ

با الکتروموتورهای القایی بیشتر آشنا شوید(بخش اول)

الکتروموتورهای القایی مانند بیشتر الکتروموتورها، الکتروموتور القایی AC، یک قسمت ثابت بیرونی به نام استاتور و یک قسمت متحرک که در داخل ...

ادامه مطلب