آبیاری قطره ای

چرا آبیاری قطره ای زیر سطحی از لپا بهتر است؟

چرا در مقایسه با لپا از آبیاری قطره ای زیر سطحی استفاده کنیم؟ فردی لام مهندس کشاورزی دانشگاه ایالتی کانزاس و پژوهشگر آبیاری در کلبی اس...

ادامه مطلب