پلی اتیلن

پلی اتیلن در شبکه گازرسانی(بخش اول)

در حدود سالهای ۱۹۵۰ به علت کمبود منابع فلز و نیز معضلات استفاده از مصنوعات‌ فلزی‌ مثل حمل و نقل ،‌خوردگی ‌و جوشکاری و موجب مطالعه جهت ج...

ادامه مطلب