عامل های اثرگذار بر افزایش استحکام کامپاندهای پلیمری

استحکام یک ماده برابر با ماکزیمم تنشی است که آن ماده تحت کشش یکنواخت می تواند تحمل کند که گاهی برابر با تنش تسلیم و گاهی برابر با تنش پ...

ادامه مطلب

لوله

شیوه های متعدد اتصال لوله های پلی اتیلن

جوشکاری لوله های پلی اتیلن و اتصال دهنده های پلی اتیلن هماگونه  که می دانید لوله های پلی اتیلنی از ماده های اولیه پلی اتیلن تولید می ش...

ادامه مطلب