آبیاری

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش دوم)

آﺑﻴﺎری ﺑﺎراﻧﻲ ﻛﺸﺶ اﻧﺘﻬﺎیی اﻳﻦ شیوه همانند ﺳﻴﺴﺘم های ﻣﺘﺤﺮک دﺳﺘﻲ ﺑﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ تمایز ﻛﻪ ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری حاوی اﺗﺼﺎل ﺳﺨﺖ ﺑﻮده و از همدیگر سوا...

ادامه مطلب