آبیاری

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش سوم)

آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی تفنگی در سیستم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺗﻔﻨﮕﻲ از آﺑﭙﺎش هایی ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﭙﺎش ﺗﻔﻨﮕﻲ معروف هستند، بهره برده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ مدل آﺑﭙﺎش ها ﺑ...

ادامه مطلب