آیینه هوشمند

آیینه های هوشمند همچون کارتون های کودکی!!

تصور کنید که مانند کارتون های زمان کودکی خود بتوانید علاوه بر دیدن خود در آیینه از عملکرد های خارق آلعاده آن نیز هیجان زده شویم.در این ...

ادامه مطلب