آبیاری

سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش چهارم)

 ب ـ ۲ اقسام آرایش قطره چکانها و سطح خیس شده در شیوه آبیاری قطره ای کل سطح زمین مرطوب نمیگردد بلکه درصدی از آن خیس می شود که آنرا سطح ...

ادامه مطلب