آبیاری

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش پنجم)

مابقی سیستم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺳﺎﻛﻦ اﻳﻦ سیستم ها ﻛﻪ حاوی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ‌ ﻫﺎی سوراخ دار، ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﭙﺎش ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ‌ ﻫﺎی ﺷﻴﻠﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻏﻲ است ﺑﻪ...

ادامه مطلب

پمپ سیرکولاتور

انواع پمپ های سیرکولاتور و کاربرد آن ها(بخش دوم)

نکته مهم توجه: چنانچه از پمپ های سیرکولاتور با دور ۲۹۰۰ در ساختمان های کوچک و متوسط بهره می برید، صدای ارتعاش پمپ و گردش شدید آب داخل ...

ادامه مطلب

آبیاری

سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش چهارم)

 ب ـ ۲ اقسام آرایش قطره چکانها و سطح خیس شده در شیوه آبیاری قطره ای کل سطح زمین مرطوب نمیگردد بلکه درصدی از آن خیس می شود که آنرا سطح ...

ادامه مطلب